Disclaimer

De informatie op deze site wordt beschikbaar gesteld door Pro-Webhosting.nl

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Pro-Webhosting.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Pro-Webhosting.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Web2Host gewenst moment worden gewijzigd.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Neem dan contact met ons op.
Het staat iedereen vrij een link naar deze site op te nemen, graag met een melding aan info@pro-webhosting.nl

Niets uit deze uitgave website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro-Webhosting.nl.